02 loại tài sản là di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản mà người chết để lại. Những loại tài sản nào được xem là di sản thừa kế theo quy định hiện nay.

Tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của người để lại thừa kế theo quy định của Hiến pháp đều là di sản.

Di sản thừa kế bao gồm 2 loại tài sản

Thứ nhất, là tài sản riêng của người chết, là tài sản mà khi còn sống do người đó tạo lập ra bằng thu nhập hợp pháp của họ, được tặng cho, được thừa kế, nhà ở, tư liệu sản xuất các loại, vốn dùng để sản xuất kinh doanh, Cây cối mà người được giao sử dụng đất trồng và hưởng lợi trên đất đó; Vốn, cổ phần, vật tư, tư liệu sản xuất của những người sản xuất cá thể hoặc của các tư nhân được sản xuất kinh doanh hợp pháp

Thứ hai là tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác như cùng góp vốn với nhiều người để sản xuất kinh doanh và trở thành đồng sở hưu đối với khối tài sản nhất định; tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và vợ chồng có quyền ngang nhau  trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì giải quyết như sau:
  • Bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.
  • Nếu việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của BLDS
  • Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định nêu trên, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.