02 thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi đang ở nước ngoài

Ủy quyền được hiểu là người có quyền hoặc nghĩa vụ thực hiện một công việc hoặc một giao dịch nhất định không có đủ khả năng để thực hiện công việc hoặc giao dịch đó, vì vậy họ chuyển quyền này cho người khác để người khác thực hiện thay.

1.Thủ tục khai nhân di sản thừa kế

Trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài, nếu người thừa kế ở nước ngoài không có điều kiện về Việt Nam lâu dài để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

Thứ nhất: Một trong những người đồng thừa kế đến tổ chức công chứng để yêu cầu công chứng và cung cấp trước một bộ hồ sơ liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế. Người đang ở nước ngoài có thể gửi hồ sơ về nước trước để người thân ở Việt Nam làm thủ tục yêu cầu công chứng.

Thứ hai: Nếu không tiện gửi về thì người đang ở nước ngoài có thể ủy quyền để người trong nước thay mặt mình tiến hành thủ tục khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước mà người đó đang sinh sống

2.Thuế thu nhập cá nhân cần nộp khi nhận di sản thừa kế:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản là bất động sản là thu nhập phải chịu thuế. 

Trường hợp người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài khi nhận di sản thừa kế  là bất động sản có thể chuyển nhượng bất động sản và có quyền được chuyển số tiền đó ra nước ngoài theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.