02 trường hợp quản lý di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi

Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi được nhiều người quan tâm. Vậy trường hợp nào thì có thể quản lý di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi?

Có 02 trường hợp quản lý di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi:
Quản lý tài sản là di sản thừa kế của con dưới 15 tuổi và con thành niên nhưng đã mất năng lực hành vi dân sự: 
  • Tài sản của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con.
  • Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con từ đủ 15 tuổi trở lên tự mình quản lý tài sản hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 
  • Nếu con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự, người để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó thì cha, mẹ không có quyền quản lý tài sản riêng của con mà phải chuyển giao cho người giám hộ hoặc người được chỉ định quản lý tài sản theo di chúc.
Quản lý tài sản là di sản thừa kế của con từ đủ 15 tuổi trở lên: 

Con từ đủ 15 tuổi trở lên có quyền tự quản lý tài sản là di sản thừa kế của mình, trong trường hợp con được hưởng di sản thừa kế trước khi đủ 15 tuổi thì cha, mẹ có nghĩa vụ giao lại tài sản thừa kế cho con khi con đủ 18 tuổi hoặc tùy theo thỏa thuận trước đó giữa cha, mẹ và con.

Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể sử dụng tài sản riêng là di sản thừa kế để đảm bảo thực hiện các giao dịch dân sự, tuy nhiên các giao dịch dân sự liên quan đến động sản, bất động sản phải đăng ký hoặc tài sản được dùng để kinh doanh thì cần sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.