03 Điều kiện để di chúc có hiệu lực

Việc để lại di chúc và nhận thừa kế theo di chúc là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để mở di chúc và áp dụng sau khi người để lại di chúc chết thì phải đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của di chúc.

Điều kiện có hiệu lực của di chúc là gì?

Các điều kiện để di chúc có hiệu lực được quy định tại Điều 630 BLDS gồm:

– Về phía người lập di chúc: phải có tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Đồng thời, không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép trong khi lập cũng như khi quyết định nội dung di chúc.

Ngoài ra, một số điều kiện khác áp dụng với các đối tượng khác như sau:

  • Người từ đủ 15 tuổi – chưa đủ 18 tuổi: Di chúc phải lập thành văn bản, được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
  • Người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ: Người làm chứng lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

– Về nội dung của di chúc: Không vi phạm những quy định bị luật cấm, không trái đạo đức xã hội.

– Về hình thức của di chúc: Di chúc phải lập thành văn bản, có thể có người làm chứng hoặc không, có công chứng hoặc chứng thực hoặc không và chỉ khi tính mạng bị đe doạ thì di chúc miệng mới có thể được chấp nhận nếu đáp ứng 02 điều kiện:

+ Người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng trước ít nhất 02 người làm chứng.

+ Ngay sau khi người lập di chúc miệng thể hiện ý chí của mình thì người làm chứng phải ghi chép lại, ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản được ghi chép lại; công chứng hoặc chứng thực trong 05 ngày làm việc kể từ ngày người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.