03 trường hợp bị bác quyền thừa kế

Thừa kế là quyền của mỗi cá nhân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Tuy vậy, có những trường hợp người thừa kế bị bác quyền thừa kế như sau

1.     Thế nào là người bị bác quyền thừa kế

Người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế là người đã được chia di sản của người chết để lại nhưng sau đó lại có căn cứ để xác định họ là người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1, Điều 621 Bô luật dân sự 2015 hoặc họ không phải là người thừa kế của người để lại di sản

2.     Các trường hợp bị bác quyền thừa kế

Người thừa kế đã nhận di sản nhưng có căn cứ để xác định họ là người không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 621 Bộ luật dân sự 2015.

Người đã nhận di sản theo hàng thừa kế thứ hai nhưng có căn cứ để xác định họ không phải là ông, bà, cháu, anh, chị, em ruột của người đê lại di sản.

Người đã nhận di sản theo hàng thừa kế thứ ba nhưng có căn cứ để xác định họ không phải là cụ, chắt, cháu, cô, dì, chú, bác. cậu ruột của người để lại di sản.

Khi di sản đã được phân chia mà xác định có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc phải thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế được hưởng di sản, trừ trường hợp họ có thỏa thuận khác.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.