03 trường hợp di chúc hợp pháp không có hiệu lực

1.Di chúc hợp pháp là gì?

Di chúc hợp pháp là di chúc đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 về chủ thể lập di chúc (có tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc…), về nội dung di chúc (Không vi phạm những quy định bị Luật cấm, không trái đạo đức xã hội.) và về hình thức của di chúc.

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, di chúc sẽ hợp pháp.

2. Trường hợp di chúc không có hiệu lực

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 643 Bộ luật Dân sự về hiệu lực của di chúc, có 03 trường hợp di chúc không có hiệu lực mặc dù trước đó di chúc được lập hợp pháp:

  • Người thừa kế có tên trong di chúc chết trước/chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Trong trường hợp này, khi người lập di chúc chết đồng nghĩa là thời điểm mở thừa kế. Nếu người thừa kế trong di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với thời điểm mở thừa kế thì di chúc sẽ không có hiệu lực.
  • Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế: Bên cạnh cá nhân là người thừa kế theo di chúc thì cơ quan, tổ chức cũng là đối tượng được hưởng thừa kế theo di chúc.

Tuy nhiên, nếu tại thời điểm mở thừa kế, cơ quan, tổ chức không còn tồn tại thì di chúc sẽ không có hiệu lực.

  • Di sản để lại theo di chúc không còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.