03 trường hợp di chúc vô hiệu một phần

Việc lập di chúc có mục đích là thực hiện di nguyện của người để lại tài sản sau khi họ mất, đồng thời hạn chế tranh chấp tài sản về sau. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp di chúc bị vô hiệu từng phần hay vô hiệu toàn bộ.

Di chúc vô hiệu một phần là gì?

Là khi không đáp ứng được các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc các trường hợp không có hiệu lực của di chúc.

Ba trường hợp di chúc vô hiệu một phần

Cụ thể như sau như sau:

  • Nếu bản di chúc đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp pháp và chỉ có một phần nội dung của di chúc không hợp pháp thì chỉ phần di chúc không hợp pháp bị vô hiệu.
  • Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; Có nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc nhưng một trong nhiều cơ quan, tổ chức này không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
  • Nếu tất cả di sản để lại cho người thừa kế chỉ có một phần di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ nội dung phân chia phần di sản đó bị vô hiệu. Các phần di sản thừa kế còn lại vẫn có hiệu lực pháp luật.

Di chúc bị vô hiệu một phần thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật còn các phần di chúc khác vẫn có hiệu lực pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.