03 yêu cầu khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

Nhập tài sản riêng vợ, chồng vào tài sản chung là việc vợ chồng thỏa thuận với nhau rằng những tài sản riêng của một bên chuyển thành tài sản chung của hai vợ chồng (Khoản 1 điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). Từ đó, vợ chồng có quyền định đoạt ngang nhau đối với tài sản chung này.

Có 03 yêu cầu được đưa ra khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung phải được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà pháp luật có quy định rằng giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận nhập tài sản chung phải bảo đảm hình thức đó. Ví dụ như việc nhập tài sản là đất đai.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng.

Lưu ý: Thỏa thuận nhập tài sản riêng thành tài sản chung vợ chồng
  • Việc nhập tài sản riêng của một bên vào khối tài sản chung của vợ chồng phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai vợ chồng.
  • Đối với những tài sản theo quy định phải được công chứng hoặc chứng thực như bất động sản khi tham gia giao dịch thì phải thực hiện việc công chứng/chứng thực theo quy định đó. Việc công chứng văn bản thỏa thuận được thực hiện tại trụ sở văn Phòng công chứng nơi có tài sản đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.