04 lưu ý về sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài sản vợ chồng trước hôn nhân

1. Thỏa thuận tài sản vợ chồng trước hôn nhân là gì?

Là sự thỏa thuận của vợ và chồng về việc phân định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng với tài sản chung, tài sản riêng, giao dịch liên quan; điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản và các nội dung khác… trước khi hai bên tiến hành kí giấy đăng ký kết hôn.

2. Bốn lưu ý về sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài sản vợ chồng trước hôn nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 126/ 2014/ NĐ – CP thì vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài sản vợ chồng trước hôn nhân. Trong đó có 03 lưu ý như sau:

  • Về hình thức: khi sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài sản của vợ chồng cần lập thành văn bản mới và phải được công chứng, chứng thực.
  • Về hậu quả pháp lý: việc sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung đã thỏa thuận sẽ không làm chấm dứt hoàn toàn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trước đó mà chỉ làm thay đổi một số nội dung của thỏa thuận trước đó. Vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba có liên quan biết về những sửa đổi, bổ sung thỏa thuận trước đó.
  • Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm việc sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
  • Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực từ ngày được công chứng hoặc chứng thực.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.