04 trường hợp tài sản thừa kế thuộc về Nhà nước

Theo quy định của Điều 622 Bộ luật dân sự có 04 trường hợp tài sản không có người thừa kế thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước. 

1.Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc:
  • Người để lại di sản không chỉ định ai trong di chúc để nhận di sản thừa kế
  • Không có di chúc;
  • Di chúc không hợp pháp;
  • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
2.Trường hợp không có người thừa kế theo pháp luật khi không còn người thừa kế mà có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người chết.
3.Có người thừa kế nhưng từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
4. Trường hợp không được nhận di sản thừa kế:
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy trường hợp di sản không có người thừa kế theo các trường hợp trên đây thì tài sản thừa kế sẽ thuộc về Nhà nước.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.