05 Nguyên tắc chia thừa kế

Di sản thừa kế là vấn đề được các thành viên trong gia đình quan tâm khi có một người mất đi, việc chia di sản cũng có những nguyên tắc nhất định.

Nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật:
Nguyên tắc pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân:

Phải đảm bảo mọi cá nhân đều có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người thừa kế. Mỗi cá nhân đều có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật

Nguyên tắc quyền bình đẳng của công dân:

Được thể hiện ở việc các hàng chủ thể có các chủ thể có đặc điểm khác nhau nhưng vẫn chung hàng thừa kế. Những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần thừa kế ngang hàng nhau.

Nguyên tắc tôn trọng quyền định đoạt tài sản của người để lại di sản:

Người để lại di sản hoàn toàn có quyền chủ động đưa ra những ai có quyền được hưởng di chúc mà không bị phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khác. Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Nguyên tắc tôn trọng quyền của người hưởng thừa kế:

Các chủ thể tham gia có quyền tự quyết, tự do ý chí khi thực hiện các quan hệ đó. Theo đó, người thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản thừa kế.

Nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của một số người thừa kế theo quy định của pháp luật:

Pháp luật cho phép những người có con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế trong trường hợp họ không được lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.