05 trường hợp cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con

1. Năm trường hợp cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con

Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong 05 trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý

Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Phát tán tài sản của con.

Có lối sống đồi trụy.

Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức tại mục 2 dưới đây để ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

2. Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau:

  • Người thân thích;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
  • Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức như cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.