02 chủ thể nhận gửi, giữ di chúc

Di chúc được lập bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào ý chí của người lập, có hiệu lực pháp lý khi người có di sản chết đi. Trong quãng thời gian từ khi di chúc được lập đến khi di chúc có hiệu lực, người lập di chúc có thể tự mình giữ bản di chúc hoặc giao cho cá nhân, tổ chức lưu giữ di chúc hộ mình.

Theo Điều 641 Bộ luật Dân sự quy định 2 chủ thể nhận gửi giữ bao gồm cá nhân, tổ chức:
1. Đối với cá nhân: bất kì cá nhân nào cũng có quyền nhận giữ di chúc hộ người lập di chúc nhưng thực tế nếu quyết định giao di chúc cho người khác nắm giữ, người lập di chúc phải biết rõ người mình muốn gửi giữ. Người nhận gửi giữ di chúc tuyệt đối không được sửa đổi, giả mạo di chúc, phải đảm bảo giữ nguyên vẹn nội dung trong di chúc.
2. Đối với tổ chức: chỉ có tổ chức hành nghề công chứng mới được nhận gửi giữ di chúc. Theo Điều 60 Luật Công chứng quy định bản di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng phải được niêm phong theo quy định của pháp luật. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ, Công chứng viên ký và đóng dấu vào mép dán của phong bì đựng bản di chúc đó theo quy định. Khi nhận lưu giữ di chúc, Công chứng viên phải lập Giấy nhận lưu giữ di chúc gồm hai bản để hai bên giữ, một bản cấp cho người lập di chúc và một bản lưu trữ tại tổ chức hành nghề công chứng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.