Ai phải trả nợ khi người vay tiền chết?

Nghĩa vụ của người vay tiền?

Bên vay tiền khi đến hạn trả tiền phải thực hiện nghĩa vụ trả số tiền vay, lãi suất và kể cả lãi chậm trả cho bên cho vay tiền theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Người vay tiền chết thì ai có nghĩa vụ trả nợ?

Theo Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 khi người vay tiền không may qua đời thì số tiền này được xử lý như sau:

  • Di sản chưa chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  • Di sản đã chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản cho người chết để lại tương ứng trong phạm vi di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Người thừa kế là tổ chức hưởng di sản theo di chúc cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Như vậy, nếu bên vay chết thì những người hưởng thừa kế của người này có nghĩa vụ trả nợ cho người chết trong phạm vi di sản mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trong trường hợp người thừa kế không muốn trả tiền vay cho người chết bằng cách từ chối nhận di sản, quy định của pháp luật đã kịp thời bảo vệ lợi ích của bên cho vay, cụ thể tại khoản 1 Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.”

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.