Bố lập di chúc để lại hết di sản cho vợ hai được không?

Sự mất mát của người thân là điều không ai trong chúng ta mong muốn nhưng nếu khi mẹ mất đi mà bố vợ 2 thì tài sản chung sẽ chia thế nào để hợp pháp?

Bố mất để lại di sản cho vợ hai có vi phạm pháp luật?

Theo điều 626 Bộ Luật Dân sự 2015, người lập di chúc có quyền:

  • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
  • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
  • Di chúc phải lập thành văn bản; nếu không thì lập di chúc miệng.

Theo điều 630 Bộ luật dân sự:

Người lập di chúc minh mẫn khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

Nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức không trái quy định của luật.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập văn bản và công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc văn bản không có công chứng chỉ được coi là hợp pháp, nếu đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Di chúc miệng hợp pháp nếu người lập thể hiện ý chí cuối cùng trước mặt ít nhất hai người làm chứng, ghi chép lại cùng chữ ký, điểm chỉ. Trong 5 ngày làm việc, phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Vậy như đã phân tích ở trên, nếu bố để lại di chúc và di chúc đó là di chúc hợp pháp, nội dung để lại tài sản cho vợ hai thì vợ hai sẽ được hưởng phần di sản theo di chúc để lại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.