Bố mẹ nuôi có được phép đổi họ tên cho con nuôi không?

Khi được nhận làm con nuôi, cha, mẹ nuôi xác lập quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ với con nuôi. Vậy nếu cha, mẹ nuôi muốn đổi họ, tên cho con nuôi có được không?

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định hệ quả của việc nhận nuôi con nuôi như sau:

“Hệ quả của việc nuôi con nuôi

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi”.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, kể từ khi nhận con nuôi thì bố mẹ nuôi có quyền thay đổi họ tên cho con theo đúng quy định trên.

Bên cạnh đó, việc thay đổi họ tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.