Chia tài sản trong trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng

Trong quá trình sống chung như vợ chồng, các bên sẽ phát sinh quan hệ tài sản. Vậy, chia tài sản đó như thế nào khi hôn nhân không được pháp luật thừa nhận?

Sống chung không đăng ký kết hôn thì chia tài sản như thế nào?

Căn cứ vào Điều 14 Luật HN&GĐ quy định về giải quyết hậu quả của việc sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Dẫn chiếu đến Điều 16 Luật này thì quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng được giải quyết như sau:

  1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”
Kết luận

Theo đó, nếu các bên không thỏa thuận được thì áp dụng quy định của BLDS, cụ thể tài sản thuộc sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi bên đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung.

Trường hợp tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì bên yêu cầu chia tài sản có quyền bán phần quyền sở hữu chung của mình cho bên còn lại.

Chú ý, công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như là lao động có thu nhập.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.