Chồng có được phép ép vợ từ bỏ tôn giáo không?

Nam, nữ được xác lập quan hệ hôn nhân khi tuân thủ các quyền của pháp luật về điều kiện kết hôn và phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Khi xác nhận quan hệ hôn nhân người chồng có được phép ép vợ từ bỏ tôn giáo không?

Ép buộc vợ từ bỏ tôn giáo có vi phạm áp luật?

Căn cứ Điều 22 Luật HN&GĐ 2014 quy định như sau:

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

Theo quy định này, vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhau.

Chiếu theo quy định của Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật:

– Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

– Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

– Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

– Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gồm:

+ Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

+ Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

+ Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

+ Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Như vậy, chồng ép vợ từ bỏ tôn giáo là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.