Chồng để vợ đi khởi kiện tranh chấp đất đai được không?

Trong nhiều trường hợp người chồng có quyền lợi không thể có mặt để khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ. Vậy, chồng có thể để vợ đi khởi kiện tranh chấp đất đai được không?

Vợ có quyền thay chồng khởi kiện tranh chấp đất đai được không?
Căn cứ khoản 1 điều 134 BLDS thì đại diện được hiểu là chủ thể dân sự này nhân danh và vì lợi ích hợp pháp của chủ thể dân sự khác để tham gia vào giao dịch dân sự. Đại diện có hai loại là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền được ứng với các trường hợp như sau.
  • Trường hợp đại diện theo pháp luật của cá nhân
Căn cứ điều 136 BLDS thì vợ được quyền thay chồng khởi  kiện tranh chấp đất đai nếu chồng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và được Tòa án chỉ định là người đại diện theo pháp luật. Khi đó, nếu có tranh chấp đất đai mà người chồng là chủ sở hữu với người khác không phải vợ thì người vợ có quyền thay chồng khởi kiện tranh chấp đất đai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chồng.
  • Trường hợp đại diện theo ủy quyền
Căn cứ điều 138 BLDS thì cá nhân có thể ủy quyền cho cá nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Theo đó:
  • Trường hợp đối tượng khởi kiện là tài sản chung của hai vợ chồng:

Nếu xảy ra tranh chấp đất đai với người khác thì cả hai vợ chồng đều có quyền khởi kiện, mà nguyên đơn là cả hai người. Khi đó, có thể ủy quyền cho vợ khởi kiện thông qua giấy ủy quyền.

Nếu xảy ra tranh chấp đất đai giữa hai vợ chồng thì bên còn lại không được ủy quyền cho bên kia, mà phải ủy quyền cho người khác thay mình tham gia phiên tòa.

  • Trường hợp đối tượng khởi kiện là tài sản riêng của chồng:

Nếu xảy ra tranh chấp đất đai thì chồng được ủy quyền cho vợ thay mình khởi kiện thông qua văn bản ủy quyền.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.