Chồng nợ tiền do cờ bạc vợ có phải dùng tài sản riêng để trả nợ thay?

Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, quan tâm, giúp đỡ nhau, chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Tuy nhiên, vợ có phải dùng tài sản riêng để trả nợ do chồng nợ tiền cờ bạc?

Chồng nợ tiền cờ bạc thì vợ có phải dùng tài sản riêng để trả nợ không?

Theo quy định tại Điều 27 Luật HN&GĐ thì:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Theo đó, vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới khi:

  • Thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  • Giao dịch phù hợp với quy định về đại diện;
  • Thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng, gồm:
  • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của BLDS thì cha mẹ phải bồi thường;
  • Nghĩa vụ khác theo quy định.

Cho nên, vợ không có nghĩa vụ dùng tài sản riêng để trả nợ do chồng nợ tiền cờ bạc, vì không thuộc vào các trường hợp phải chịu trách nhiệm liên đới nêu trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.