Chồng vay nợ kinh doanh vợ có phải trả nợ cùng không?

Xác định nợ chung và nợ riêng của vợ chồng trong trường hợp nào? chồng vay nợ để kinh doanh thì vợ có trách nhiệm trả cùng không?

Các khoản nợ của vợ chồng

Các khoản nợ của vợ hoặc chồng được chia làm 2 loại:

Nợ chung là  khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân và từ giao dịch hằng ngày do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, hay nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm, hoặc nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Nợ riêng là khoản nợ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng/ khoản nợ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn/khoản nợ phát sinh từ giao dịch do một bên thực hiện mà không vì nhu cầu của gia đình/khoản nợ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng.

Xác định nợ chung và nợ riêng

Để xác định nợ chung và riêng thì sẽ có hai trường hợp như sau:

  • Trường hợp 1: Khoản nợ mà chồng vay trực tiếp/gián tiếp phục vụ nhu cầu của gia đình, như mua sắm, sinh hoạt phí, chi tiêu cho các con … thì trường hợp này, khoản nợ mà người chồng đã vay là khoản nợ chung của vợ, chồng.
  • Trường hợp 2: Nếu khoản nợ của người chồng được sử dụng vào việc kinh doanh riêng, không sử dụng số tiền nợ hay lợi nhuận kinh doanh để phục vụ nhu cầu gia đình, thì khoản nợ này sẽ được coi là nợ riêng của người chồng.

Nợ riêng thì người nợ phải tự chịu trách nhiệm riêng, còn nợ chung thì vợ chồng sẽ liên đới chịu trách nhiệm cho việc trả nợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.