Có cần chữ ký của cả hai vợ chồng khi bán ô tô là tài sản chung không?

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung nhất dùng để phục vụ nhu cầu đời sống gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung. Vậy bán ô tô là tài sản chung có cần chữ ký của cả hai?

1. Khi nào ô tô là tài sản chung của vợ chồng?

Căn cứ Điều 33 Luật HN&GĐ thì ô tô được xác định là tài sản chung của vợ chồng trong các trường hợp sau:

  • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014;
  • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung;
  • Tài sản mà vợ chồng được tặng cho chung;
  • Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
2. Bán ô tô là tài sản chung của vợ chồng có cần văn bản đồng ý bán của cả hai vợ chồng không?

Căn cứ Điều 35 Luật HN&GĐ quy định như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  • a) Bất động sản;
  • b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Theo đó, việc bán ô tô là tài sản chung, tức là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.