Có phải chia di sản thừa kế cho con chết trước cha mẹ không?

Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại của người đã chết được gọi là di sản thừa kế. Vậy con chết trước cha mẹ có được chia di sản?

Con chết trước cha mẹ thì có được chia di sản thừa kế không?

Theo quy định tại Điều 613 BLDS 2015 quy định về người thừa kế như sau:

  • Người thừa kế
  • Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo khoản 1 Điều 611 BLDS 2015 quy định về thời điểm mở thừa kế như sau:

  • Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
  • 1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
  • 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Theo quy định trên, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, mà thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Do đó, trường hợp người con chết trước thời điểm có tài sản, cũng như chết trước thời điểm mở thừa kế nên sẽ không được chia thừa kế đối với phần di sản do cha mẹ để lại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.