Có được chia tài sản chung của vợ chồng để thi hành án không?

Có trường hợp tài sản riêng của một bên không đủ để thi hành án. Lúc này, có được chia tài sản chung của vợ chồng để thi hành án không?

Chia tài sản chung để thi hành án

Căn cứ vào khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014, 2018, 2020) quy định, trong trường hợp chưa xác định được phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung thì:

  • Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án và người còn lại biết để họ tiến hành thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự về việc phân chia tài sản chung;
  • Nếu các bên không làm thì Chấp hành viên được quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung. Sau đó, Chấp hành viên xử lý theo quyết định của Tòa án.

Theo đó, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng để thi hành án dân sự là việc làm không trái với quy định của pháp luật.

Xử lý tài sản chung khi thi hành án như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014, 2018, 2020) quy định như sau:

  • Trường hợp tài sản chung đó có thể chia được thì Chấp hành viên cưỡng chế thi hành án dân sự đối với phần tài sản tương ứng với quyền sở hữu của người phải thi hành án.
  • Trường hợp không chia được hoặc chia ra thì sẽ giảm giá trị đáng kể thì Chấp hành viên có thể cưỡng chế toàn bộ tài sản chung đó và thanh toán cho người còn lại số tiền tương ứng với giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.