Có được chuyển nhượng quyền tác giả đã được thừa kế không?

Hiện nay, các quyền tác giả và việc thừa kế quyền tác giả diễn ra rất phổ biến trong xã hội. Trong đó, thắc mắc liên quan đến việc chuyển nhượng quyền tác giả đã được thừa kế được nhiều người quan tâm.

Quyền tác giả được thừa kế có thể chuyển nhượng cho người khác không?

Căn cứ vào Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về thừa kế quyền tác giả như sau:

  • “Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.”

Theo đó, người nhận thừa kế quyền tác giả được xác định là chủ sở hữu quyền tác giả.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về chuyển nhượng quyền tác giả như sau:

  • “1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, quyền tác giả đã được thừa kế thì có thể chuyển nhượng theo quy định như trên.

Lưu ý: chỉ được chuyển nhượng quyền nhân thân là công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (các quyền còn lại là quyền nhân thân gắn liền với tác giả không thể thừa kế nên sẽ không chuyển nhượng được).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.