Có được đòi lại sính lễ khi nó là điều kiện kết hôn mà nhà trai đưa ra?

Tặng cho sính lễ là một dạng của hợp đồng tặng cho tài sản. Nếu nhà trai tặng cho sính lễ với điều kiện phải đăng ký kết hôn thì khi nhà gái không thực hiện thì nhà trai có được đòi lại sính lễ không?

Khi một bên tặng cho sính lễ với điều kiện là phải đăng ký kết hôn với bên đó thì khi không kết hôn, bên tặng cho có được đòi lại sính lễ không?

Căn cứ Điều 462 BLDS 2015 quy định về tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đăng ký kết hôn là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật để xác lập quan hệ hôn nhân, thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nên việc tặng cho sính lễ và đăng ký kết hôn là hai quan hệ pháp luật khác nhau. Quan hệ pháp luật này không phải là cơ sở, căn cứ để quan hệ pháp luật kia có hiệu lực.

Nói cách khác, nam nữ đăng ký kết hôn không phải là điều kiện để việc tặng cho sính lễ có hiệu lực. Do vậy, trong trường hợp này nhà trai không có quyền đòi lại sính lễ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.