Có được lấy tài sản riêng của vợ để trả nợ khi chồng làm ăn thua lỗ?

Trong kinh doanh không phải lúc nào cũng được thuận lợi. Một khi thất bại sẽ gánh một khoản nợ rất lớn. Khi đó, có được lấy tài sản riêng của vợ để trả nợ khi chồng làm ăn thua lỗ không?

1. Khi nào được xác định là tài sản riêng?

Căn cứ Điều 43 Luật HN&GĐ, tài sản riêng của vợ chồng bao gồm:

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
  • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng khi thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
2. Lấy tài sản riêng của vợ trả nợ cho chồng có đúng luật?

Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng được quy định tại Điều 44 Luật HN&GĐ như sau:

  • “1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
  • 3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
  • 4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.”

Như vậy, tài sản riêng của ai thì người đó có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Việc trả nợ khi chồng làm ăn thua lỗ thì không thể dùng tài sản riêng của vợ trừ trường hợp được sự chấp thuận và đồng ý của người đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.