Có phải làm thủ tục hủy di chúc cũ khi lập di chúc mới?

Việc lập di chúc để lại thừa kế hoàn toàn dựa vào ý chỉ của người lập và người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế cũng như phân định cụ thể các phần di sản cho từng người thừa kế…

1. Điều kiện lập di chúc

Tuy nhiên, khi lập di chúc, người lập di chúc cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo di chúc có hợp pháp, có hiệu lực gồm người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập.

Đồng thời, người này cũng không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung và hình thức không trái luật, riêng nội dung di chúc còn không được trái đạo đức xã hội…

2. Quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế di chúc

Theo Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, sau khi lập di chúc, người để lại di sản hoàn toàn có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc đã lập trước đó. Đặc biệt, khoản 3 Điều 640 Bộ luật Dân sự khẳng định:

“Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.”

Có thể thấy, chỉ có quy định về việc lập di chúc mới thì di chúc cũ bị huỷ bỏ mà không có quy định yêu cầu người lập di chúc phải thực hiện thủ tục huỷ bỏ di chúc đã lập.

Bên cạnh đó, khi một người có nhiều di chúc thì khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ:

“Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.”

Từ những phân tích trên có thể thấy khi lập di chúc mới thì di chúc mới đương nhiên có hiệu lực và không buộc thực hiện hủy di chúc cũ

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.