Cổ phần là tài sản chung của vợ chồng?

Hiện nay, việc xác định tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân khá phổ biến. Đặc biệt là các tài sản có tính chất đặc biệt như phần vốn góp, cổ tức, cổ phần,… Vậy cổ phần là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng?

Cổ phần là tài sản chung hay tài sản riêng?

Theo Điều 33 Luật HN&GĐ 2014 quy định:

  • “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung….
  • 2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • 3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Như vậy, về nguyên tắc, tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng, không cần biết sự đóng góp thực tế để hình thành nên khối tài sản chung đó. Đối với cổ phần, phần vốn góp thì cho dù đứng tên vợ hoặc chồng nhưng số tiền dùng để mua cổ phần là tài sản chung của vợ chồng thì số cổ phần được xác định là tài sản chung.

Vì vậy, khi ly hôn các bên có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung là số cổ phần trong công ty do bên kia sở hữu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.