Có thể đưa điều kiện để hưởng quyền thừa kế vào di chúc không?

Di chúc có thể được lập dưới nhiều hình thức khác nhau. Người lập di chúc có thể đưa các điều kiện để hưởng quyền thừa kế, yêu cầu người nhận di sản phải thực hiện một hành vi nào đó, thành điều khoản của di chúc hay không?

Người lập di chúc có thể đưa thêm những điều kiện để hưởng quyền thừa kế vào trong di chúc hay không?

Căn cứ Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của di chúc như sau:

  • “Điều 631. Nội dung của di chúc
  • 1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:
  • a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • d) Di sản để lại và nơi có di sản.
  • 2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.
  • 3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”

Theo đó, ngoài những nội dung bắt buộc phải có trong nội dung di chúc thì người lập di chúc có thể thêm những nội dung khác vào di chúc.

Như vậy, khi lập di chúc thừa kế thì người lập có thể đưa vào những điều kiện để hưởng quyền thừa kế vào di chúc miễn không vi phạm quy định pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.