Có thể nhận con nuôi khi là Đảng viên và đã có hai con hay không?

Trong một số trường hợp thì việc Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, nếu có con thứ 3 do nhận con nuôi thì Đảng viên có bị xử lý kỷ luật không?

Theo quy định tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 để nhận nuôi con nuôi thì người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
  • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
  • Có tư cách đạo đức tốt.

Đồng thời, theo Điều lệ Đảng và các văn bản về xử lý kỷ luật Đảng, không có quy định nào hạn chế quyền nhận con nuôi của Đảng viên. 

Tuy nhiên, nếu Đảng viên thực hiện những hành vi nêu tại Quy định số 69-QĐ/TW 2022 trong việc nhận con nuôi thì tùy mức độ, tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật:
  • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi gây hậu quả ít nghiêm trọng (Bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách – Điều 51);
  • Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi cho, nhận nuôi con nuôi (Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ – Điều 51);
  • Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định (Bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ – Điều 52).

Như vậy, đã có 2 con đẻ, Đảng viên hoàn toàn được quyền nhận thêm con nuôi. Tuy nhiên, phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và Quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên nêu trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.