Con chưa thành niên có thể yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ không?

Cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là quy định của pháp luật nhằm bảo vệ con chưa thành niên khỏi cha mẹ có lối sống sa đọa, nhân phẩm không tốt để tránh có những tác động xấu, ảnh hưởng đến con và cản trở sự phát triển của con. Vậy con chưa thành niên có tự mình yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ không?

Con chưa thành niên có thể tự yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ?

Tại Điều 86 Luật HN&GĐ 2014 quy định người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

1. Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

  • Người thân thích;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
  • Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Như vậy, con chưa thành niên không thể tự mình yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ nhưng có thể nhờ người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ. Do đó cha mẹ có thể bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nếu con nhờ người thân thích yêu cầu Tòa án.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.