Con của Đảng viên kết hôn với người nước ngoài được không?

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một điều vinh dự và đáng tự hào. Đảng viên là ngọn cờ đầu nên sẽ có những điều lệ điều chỉnh riêng.

Trong một số trường hợp, người đảng viên không được thực hiện hoặc phải thực hiện một thủ tục khác để đảm bảo sự quản lý từ Đảng? Vậy con của Đảng viên có được kết hôn với người nước ngoài không?

Điều kiện để Đảng viên kết hôn với người nước ngoài

Theo quy định về việc kết hôn với người nước ngoài của Đảng viên tại Quy định số 69-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, những trường hợp mà Đảng viên vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài được quy định cụ thể tại Điều 53. 

Đối chiếu đối với trường hợp trên, để con của Đảng viên được phép kết hôn cần đáp ứng một số những điều kiện sau đây:

  • Người nước ngoài muốn kết hôn với con của Đảng viên phải đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam: Về độ tuổi, về ý chí, về năng lực chủ thể và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định.
  • Người nước ngoài không thuộc đối tượng có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
  • Đảng viên cần có báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người mà con của Đảng viên muốn kết hôn và được xác nhận đồng ý của chi bộ.

Khi đáp ứng đủ những điều kiện trên thì hoàn toàn có quyền kết hôn với người nước ngoài.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.