Con mất tích có được hưởng thừa kế

Những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản thừa kế như nhau. Nhưng trong trường hợp con mất tích thì tài sản thừa kế được chia thế nào? Con mất tích có được chia thừa kế không?

1. Mất tích là gì?

Một người chỉ bị coi là mất tích nếu biệt tích 02 năm trở lên, dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức xác thực người đó còn sống hay đã chết thì người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố người đó mất tích

2. Con mất tích có được hưởng thừa kế?

Theo quy định hiện nay, có thể hưởng di sản thừa kế theo 2 hình thức là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Hưởng thừa kế theo di chúc thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết và không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nếu:

  • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
  • Chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc nếu di chúc có nhiều người thừa kế theo di chúc không có hiệu lực;
  • Di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế…
  • Hưởng di sản theo pháp luật là việc chia thừa kế theo các hàng thừa kế mà pháp luật quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015

Từ đó có thể thấy rằng, theo 02 hình thức chia di sản thừa kế thì không có hình thức nào hạn chế việc người mất tích nhận di sản thừa kế. Việc mất tích của một người không phải điều kiện để người thuộc hàng thừa kế trước không được hưởng di sản. Do đó, khi di sản thừa kế của cha mẹ được chia theo pháp luật thì người mất tích vẫn được hưởng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.