Đại diện giữa vợ và chồng trong hôn nhân

Pháp luật Hôn nhân và gia đình công nhận và bảo vệ quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, nghĩa là vợ, chồng bình đẳng với nhau cả về quyền lợi và nghĩa vụ, có quyền đại diện cho nhau và đại diện cho gia đình theo pháp luật và theo ủy quyền.

Đại diện theo pháp luật

Phát sinh khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện về quyền cũng như nghĩa vụ.

Đại diện theo ủy quyền:

Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch nhưng phải có sự đồng ý của hai bên và phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên. người được ủy quyền chỉ được thực hiện hành vi trong phạm vi được ủy quyền, nếu vượt quá phạm vi ủy quyền, thì người đó phải thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ ba phần giao dịch vượt quá đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.