Đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền xử lý thế nào?

Kết hôn được pháp luật xác định là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cụ thể về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Theo đó công dân phải tới các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đăng kí kết hôn.

1. Căn cứ theo khoản 1 điều 9 luật hôn nhân và gia đình năm 2014

“Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”

Đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền được hiểu là những trường hợp đăng kí kết hôn không được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền đăng kí kết hôn. Theo đó những trường hợp kết hôn này không có giá trị pháp lý và không được công nhận.

Hậu quả của việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền là bị thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn

2. Thẩm quyền thu hổi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014:
  • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực có nhiệm vụ thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân huyện cấp trái quy định của Luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật.
  • Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định của Luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.