Đảng viên được kết hôn với người nước ngoài không?

Có một số trường hợp đặc biệt khi kết hôn với người nước ngoài như việc đang là Đảng viên. Vậy Đảng viên có được kết hôn với người nước ngoài không?

Về vấn đề kết hôn

Theo quy định tại Điều 53 Quy định số 69-QĐ/TW về việc kết hôn với người nước ngoài của Đảng viên cần đáp ứng những điều kiện sau:

Người nước ngoài phải đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam: Về độ tuổi, ý chí, năng lực chủ thể và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn.

Người nước ngoài không thuộc đối tượng có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Đảng viên cần có báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người muốn kết hôn và được xác nhận đồng ý của chi bộ.

Về vấn đề xuất cảnh:

Căn cứ Điều 34 Quy định số 69-QĐ/TW nếu Đảng viên muốn xuất cảnh thì cần báo cáo và có sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt. Nếu được sự đồng ý thì Đảng viên được phép xuất cảnh..

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.