Đất mua bằng tiền trúng xổ số có phải là tài sản riêng?

Một trong những căn cứ để xác định tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là nguồn tiền để mua tài sản đó. Vậy, đất mua bằng tiền trúng xổ số có phải là tài sản riêng?

1. Tiền trúng xổ số trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hay riêng?

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật HN&GĐ quy định về tài sản chung của vợ chồng:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này…”

Căn cứ Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về các khoản thu nhập khác:

“Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.”

Như vậy, tiền trúng xổ số là tài sản chung của vợ chồng.

2. Có phải là tài sản riêng khi mua đất từ tiền trúng xổ số trong thời kỳ hôn nhân hay không?

Căn cứ Điều 43 Luật HN&GĐ, tài sản riêng của vợ chồng bao gồm:

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
  • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng khi thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Như vậy, nếu đất mua bằng tiền trúng xổ số thì tài sản phát sinh đó không được coi là tài sản riêng mà là tài sản chung của hai vợ chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.