Đến đâu để công chứng, chứng thực văn bản từ chối di sản?

Người có nguyện vọng từ chối nhận di sản thừa kế được lựa chọn việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã bất kỳ.

Thẩm quyền công chứng, chức thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Thẩm quyền công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình các giấy tờ sau:

  • Bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế;
  • Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

UBND xã/phường/thị trấn có trách nhiệm chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. (Điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP);

Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.