Di sản không có người thừa kế

Khi không có người thừa kế thì di sản được xử lý như thế nào?

Tài sản không có người thừa kế

Theo quy định của pháp luật cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Như vậy, việc nhận di sản thừa kế được thực hiện theo 02 hình thức: nhận thừa kế theo di chúc và nhận thừa kế theo pháp luật:

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc:

 Người để lại di sản không chỉ định ai trong di chúc để nhận di sản thừa kế

  • Không có di chúc;
  • Di chúc không hợp pháp;
  • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Trường hợp không có người thừa kế theo pháp luật:

Là trường hợp không còn người thừa kế mà có mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản

Trường hợp có người thừa kế nhưng từ chối nhận di sản hoặc thuộc vào trường hợp không được nhận di sản.

Trường hợp không còn người thừa kế mà có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người chết

Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc,  theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.