Điều kiện để được kết hôn với Đảng viên

Đảng viên phải chấp hành các quy định điều lệ đảng, các chính sách của nhà nước. Vậy, điều kiện để được kết hôn với Đảng viên được quy định như thế nào ?

Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Kết hôn với Đảng viên cần đáp ứng điều kiện nào?

Việc kết hôn giữa nam, nữ được pháp luật công nhận và bảo vệ khi đáp ứng đủ các điều kiện về kết hôn (Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân & gia đình) và không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn (Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân & gia đình).

Trên thực tế không ít trường hợp nam, nữ lấy nhau trong đó có một hoặc cả 2 người là Đảng viên, vì thế ngoài việc đáp ứng các điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân & gia đình thì khi kết hôn Đảng viên cần tuân thủ các quy định có liên quan trong nội bộ Đảng để tránh trường hợp vi phạm theo Điều 51 Quy định số 69-QĐ/TW của ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến quá trình công tác và chức vụ được đảm nhiệm trong Đảng.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.