Đơn xin chuẩn tuổi kết hôn

Mẫu đơn xin được chuẩn tuổi kết hôn là mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về người muốn kết hôn cùng, được chuẩn tuổi kết hôn là mẫu đơn được lập ra để xin được chuẩn tuổi kết hôn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được chuẩn tuổi kết hôn 

GIÁO PHẬN ….

Giáo hạt: …

Giáo xứ: …

ĐƠN XIN CHUẨN TUỔI KẾT HÔN

(Phải viết bằng tay)

Kính gửi: Đức Cha …..

Giám mục giáo phận …..

Kính thưa Đức Cha,

Con là (họ tên đầy đủ): ……

Sinh ngày … tháng … năm … Nơi sinh: …..

Thuộc Giáo xứ: ……. Giáo phận: …..

Rửa tội ngày ……, tại Giáo xứ …. Giáo phận …

Thêm sức ngày ……., tại Giáo xứ ….. Giáo phận ……

Hiện ở (địa chỉ đầy đủ): …

Thuộc Giáo xứ ……. Giáo phận …….

Con ông: …….

Và bà: ……

Địa chỉ hiện tại (địa chỉ đầy đủ): …….

Nay con muốn kết hôn

với anh/cô (tên thánh, họ tên) …..

Sinh ngày … tháng … năm … Nơi sinh: ……

Rửa tội ngày ….., tại Giáo xứ …… Giáo phận…..

Thêm sức ngày ……., tại Giáo xứ ……Giáo phận………..

Hiện đang ở tại Giáo họ ……, Giáo xứ: …..Giáo phận:…

Con ông: ……..

Và bà: …..Địa chỉ hiện tại (địa chỉ đầy đủ): …….

Con còn thiếu tháng nữa mới đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật, nhưng vì điều kiện gia đình con có…… (ai đó đang bệnh nặng, có lẽ sẽ qua đời trước ngày con đủ tuổi kết hôn hoặc một lý do nào chính đáng khác).

Con xin Đức Cha vui lòng chuẩn tuổi kết hôn cho con. Con xin chân thành cám ơn Đức Cha.

……., ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

(Ký và ghi họ tên)

Ý kiến của cha Quản xứ hoặc Cha đặc trách

Con là , Quản xứ (hoặc đặc trách) giáo xứ , xác nhận những điều trong đơn xin chuẩn tuổi kết hôn của anh/chị đúng sự thật.

Con đã gặp gỡ gia đình của anh chị dự hôn và hướng dẫn họ làm các thủ tục cần thiết để xin chuẩn tuổi kết hôn.

Kính xin Đức Cha thương chuẩn tuổi kết hôn cho anh/chị ………..

……, ngày…tháng…năm…

(Ký tên và đóng dấu)

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.