Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế bao gồm những gì?

Chứng khoán là một loại tài sản. Do đó, khi người sở hữu qua đời thì có thể thừa kế chứng khoán. Vậy hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế bao gồm những gì?

Bán chứng khoán được thừa kế cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Căn cứ theo Điều 28 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-VSD năm 2021 quy định hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử.

Bản sao Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp thừa kế theo di chúc:

  • Bản sao Di chúc, Văn bản khai nhận hoặc từ chối nhận di sản của những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;

– Trường hợp thừa kế theo pháp luật:

  • Bản tường trình về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, và cam kết về tính chính xác của các thông tin này;
  • Bản sao văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế /văn bản khai nhận di sản thừa kế có xác nhận cơ quan có thẩm quyền;
  • Bản sao văn bản từ chối nhận di sản thừa kế /văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
  • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu và Văn bản của TVLK nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.