Mang quốc tịch nước ngoài có được nhận thừa kế ở Việt Nam?

Những quan hệ thừa kế liên quan đến yếu tố nước ngoài thường khá phức tạp, đặc biệt là trong việc xác lập quyền đối với di sản do người chết để lại. Vậy người mang quốc tịch nước ngoài có thể nhận thừa kế ở Việt Nam không?

Người thừa kế mang quốc tịch nước ngoài thì có được nhận thừa kế ở Việt Nam?

Căn cứ Điều 624 BLDS 2015 quy định về di chúc như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Bên cạnh đó tại Điều 626 BLDS 2015 quy định về quyền của của người lập di chúc như sau:

“Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Theo đó, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Dù thế nào, ý nguyện cuối cùng của người để lại di chúc cũng được tôn trọng và thực hiện.

Ngoài ra, theo quy định pháp luật thì người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa di sản của mình. Vì vậy, dù người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài, pháp luật nước ta luôn công nhận, miễn là di chúc hợp pháp.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.