Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi có được kết hôn tại Trung Quốc

Không có một khuôn khổ chung cho quy định về độ tuổi kết hôn của mỗi quốc gia. Vậy nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi có được kết hôn tại Trung Quốc

1. Độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc.

Theo Điều 6 Luật Hôn nhân Trung Quốc quy định: “nam phải từ đủ 22 tuổi trở lên và nữ phải từ đủ 20 tuổi trở lên mới đủ độ tuổi đăng ký kết hôn”.

Tuổi kết hôn hợp pháp ở Hồng Kông và Đài Loan là đối với nam từ đủ 18 tuổi và từ đủ 16 tuổi đối với nữ.

2. Cơ sở quy định tuổi kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc.
  • Việc xác định tuổi kết hôn dựa trên việc xét các yếu tố tự nhiên như sự phát triển thể chất và sự trưởng thành của con người. Mặt khác, phải xem xét các yếu tố xã hội, cụ thể là phát triển chính trị, kinh tế và văn hóa,…
  • Tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân Trung Quốc năm 1950 là từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ. Điều này phù hợp với mức độ phát triển chính trị, kinh tế và văn hóa tại thời điểm đó.
  • Khi Luật Hôn nhân được sửa đổi vào năm 1980, việc tăng tuổi kêt hôn là có lợi cho sức khỏe, công việc và học tập của phần lớn những người trẻ tuổi, cũng như thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, các nhà làm luật đã đưa ra độ tuổi kết hôn hợp lý đối với nam là từ đủ 22 và nữ là từ đủ 20 tuổi.

Như vậy, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ và từ đủ 18 tuổi trở lên có thể kết hôn tại Việt Nam nhưng không thể kết hôn tại Trung Quốc. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.