Người nhận thừa kế nhà đang trả góp có được tiếp tục trả góp không?

Thực tế có rất nhiều trường hợp người mua nhà đang trả góp nhưng chẳng may qua đời. Vậy, người nhận thừa kế nhà đang trả góp có được tiếp tục trả góp không?

Người nhận thừa kế có nghĩa vụ gì với ngôi nhà đang trả góp?

Theo Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

  • 1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • 2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  • 3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • 4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, theo quy định, ngôi nhà đang trả góp vẫn có thể tiếp tục được trả góp: Do tài sản vẫn đang trong quá trình trả góp, nên trước khi thực hiện phân chia tài sản là nhà trả góp, những người thừa kế phải hoàn thành trả góp ngôi nhà. Sau khi hoàn thành trả góp ngôi nhà, những người thừa kế có thể tiến hành phân chia tài sản theo thỏa thuận hoặc theo di chúc người chết để lại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.