Quy định chuyển cổ phần cho người thừa kế

Theo quy định hiện nay việc chuyển nhượng cổ phần cho người thừa kế của cổ đông như thế nào? Hồ sơ gồm những gì?

1. Chuyển cổ phần cho người thừa kế được quy định như thế nào?
  • Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.”
  • Một cá nhân mất đi, tài sản còn lại có thể được chia theo di chúc hoặc chia theo pháp luật.
  • Số cổ phần có thể được một người hoặc nhiều người cùng hưởng.
  • Những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật của cổ đông đã chết sẽ tiến hành khai nhận di sản.
2. Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế bao gồm những giấy tờ gì?

Những người thừa kế cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

  • Di chúc (nếu có để lại di chúc);
  • Giấy chứng tử;
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ huyết thống;
  • Giấy chứng nhận góp vốn do công ty cấp cho cổ đông khi tiến hành góp vốn vào công ty; sổ đăng ký cổ đông.

Sau khi khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế cổ phần của cổ đông đã chết phải thông báo với công ty về việc hưởng thừa kế cổ phần của cổ đông.

Nếu cổ đông đã chết là cổ đông sáng lập thì công ty phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.