Quyền nhận thừa kế của tổ chức

1. Quyền thừa kế

Quyền thừa kế của mọi chủ thể trong quan hệ thừa kế và quyền này được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Mỗi chủ thể có tư cách hưởng thừa kế khác nhau.

Quyền thừa kế là những quyền dân sự cụ thể của người để lại di sản và những người nhận di sản thừa kế. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Quyền định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu tài sản được tôn trọng.

Việc để lại di sản (thực hiện quyền thừa kế) do cá nhân định đoạt bằng ý chí thông qua việc lập di chúc.

2. Quyền nhận thừa kế của tổ chức

Người để lại di sản thừa kế chỉ có thể là cá nhân mà không phải là một tổ chức hay pháp nhân nào khác. Nhưng ngược lại, về phương diện chủ thể được thừa kế lại có thể không phụ thuộc vào người này có một trong ba mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống hay nuôi dưỡng với người để lại di sản.

Người hưởng di sản thừa kế theo di chúc không chỉ là cá nhân mà còn có thể là Nhà nước, pháp nhân và các chủ thể khác tồn tại với tư cách là tổ chức.

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan, tổ chức được người để lại di sản chỉ định trong di chúc là người thừa kế mà không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì sẽ không được hưởng di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.