Quyền tác giả có thể là di sản thừa kế không?

Trên nguyên tắc, mọi thứ chuyển giao được đều có thể được thừa kế. Như vậy, quyền tác giả có thể là di sản thừa kế không?

Có được hưởng thừa kế quyền tác giả không?

Căn cứ vào Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định:

“Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.”

Cụ thể, tại Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định như sau:

“Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm,…”

“1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Như vậy, từ quy định trên thì người thừa kế sẽ được thừa kế quyền tác giả như sau:

  • Quyền nhân thân: Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; (các quyền còn lại là quyền nhân thân nên không thể thừa kế);
  • Quyền tài sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.