Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

Việc thừa kế luôn làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của những người nhận thừa kế đối với người để lại di sản thừa kế. Vậy theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như thế nào?

1.Những ai có quyền trở thành người thừa kế?

Những điều kiện để trở thành người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015: Đối với người hưởng thừa kế theo di chúc thì có thể là bất cứ cá nhân, tổ chức nào được chỉ định trong di chúc mà không cần có mối quan hệ nhân thân đối với người để lại di sản. Còn đối với người thừa kế theo pháp luật thì phải là cá nhân và có mối quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, huyết thống đối với người để lại di sản.

2.Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Các nghĩa vụ cần làm đối với người thừa kế đối với di sản của người chết để lại bao gồm các quy định sau:

 Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

  • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  • Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.